Besparelser og potentialer

Introduktion

Omkring 20 % af Danmarks samlede elforbrug anvendes til belysning. Flere undersøgelser viser, at dette tal kan halveres. De største besparelser opnås gennem anvendelse af energirigtig belysning og kortest mulig driftstid.

Ifølge tal fra Center for Energibesparelser (nu Energistyrelsen) udgør belysningen i skoler op til 50 % af det samlede elforbrug og for kontorer og administration op til 40 %.

På trods af systematisk arbejde med elbesparelser er der i Danmark stadig et meget stort urealiseret elbesparelsespotentiale som følge af fremkomsten af ny energieffektiv teknologi og viden.

Med de nye energibestemmelser i Bygningsreglementet vil fokus på dagslys og dagslysstyring blive forstærket, og det vil være langt mere nærliggende for arkitekter og rådgivere at sikre gode dagslysforhold i nye byggerier og ved omfattende renoveringer. Men der findes mange rum uden dagslys og her kan ofte opnås store elbesparelser ved anvendelse af bevægelsesmeldere.

Siden 2006 har man for nye kontorer, skoler, institutioner og erhvervsbygninger skullet beregne det samlede energibehov til opvarmning, ventilation, evt. køling, varmt brugsvand samt belysning. I beregningen af den samlede energiramme ganges den del af det samlede energibehov, der kommer fra el med en faktor 2½. Derfor kommer belysningen nemt til at stå for en betragtelig del af bygningens totale energiramme. Erfaringer har vist at belysningen udgør mindst 25 % af bygningens samlede energiramme. Kun hvis belysningsløsningen er effektiv og der tilmed er et godt dagslysindfald, som udnyttes optimalt, vil belysningens andel af energirammen komme under 25 %. Uden dagslysstyring forøges belysningens elforbrug betydeligt, og Bygningsreglementets energikrav vil kun vanskeligt, eller slet ikke kunne overholdes.

Derfor er det nødvendigt at dagslysforhold i bygninger optimeres, så man kan udnytte det naturlige dagslys. Samtidig er det nødvendigt at benytte energieffektive belysningssystemer inkl. gode styringsløsninger både i bygninger og på udendørsarealer og fælles adgangsveje. Eksempler på energirigtige belysningsløsninger til kontorer, undervisningslokaler, gangarealer og institutioner kan ses på www.sparenergi.dk, der bl.a. indeholder lister over gode og energirigtige belysningssystemer. 

 

Relaterede emner: