Bygningens udformning og omgivelser

Rummets dimensioner og overflader

Dimensioner og overflader i en bygning har betydning for, hvordan dagslyset fordeler sig i bygningens rum.

Rummets form har betydning for mængden af dagslys og man anvender i den forbindelse begrebet dagslysets dækningsgrad. Frem for en dyb, kompakt bygningskrop vil en smallere bygning, evt. med lys fra to sider, give en betydelig bedre dagslysudnyttelse. (SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger, Johnsen, K. & Christoffersen L., 2008)

Er rummet belyst fra 2 sider kan man have dybere rum og stadig opnå acceptable dagslysforhold.

 

le-20-70-10-sbi-rummets-dimenstioner-dagslyszone-high.jpg

Figuren viser to bygningsudformninger, hvor der er stor forskel på arealet af de zoner, hvor dagslyset vil have et relativt højt niveau. Kilde: SBi-anvisning 219.
 

Jo dybere et rum er, desto mindre bliver dagslystilgangen i rummet. Et lokale med stor rumdybde har en meget ujævn lysfordeling med stor variation mellem dagslysmængden tæt på vinduet og i den bageste del af rummet. Denne skæve fordeling kan give problemer for synsfunktionen, fordi luminansspring mellem vinduesflader og lokalets bageste del er store. Desuden vil det dybe lokale resultere i et større behov for kunstig belysning pga. den ringe dagslystilgang bagest i lokalet.

En udligning af luminansforskelle i smalle eller dybe rum vil både give en bedre visuel komfort og reducere elforbruget til belysning. En mere jævn lysfordeling kan opnås ved mindre rumdybder, samt i rum som har en større afstand mellem gulvet og vinduets overkarm. Lyse flader og et gulv, der ikke er for mørkt, vil desuden bidrage til en bedre fordeling af lyset i dybe rum. Ud fra en praktisk, økonomisk og funktionel betragtning er der dog grænser for, hvor meget rumdybden kan reduceres.

Erfaringer viser at brugerne gerne vil have supplerende belysning bagest i lokalet, hvis luminansfordelingen bliver for skæv. Belysning af lyse flader i den bageste del af lokalet kan desuden reducere behovet for mere almenbelysning i de dybe rum.

 

le-20-50-21-jan-fugl-spejlgulv-bilbao-airport-high.jpg

Spejlende gulv, Bilbao lufthavn. Foto: Jan Fugl.
 

Rummets overflader
Både rummets egne overflader og flader på f.eks. inventar (borde, reoler o.lign) har betydning for dagslysets bidrag til belysningen i et lokale. Hvis de betydende flader er lyse og har en høj reflektans, øges dagslysets bidrag i rummet. Hvis fladerne derimod er mørke, vil dagslysbidraget blive reduceret, fordi der ikke sker en tilstrækkelig interreflektion af dagslyset i rummet. 

I figuren her ses korrektionsfaktorer for middelreflektansen af rummets overflader for et 6 meter dybt lokale i forhold til dagslysfaktorer beregnet for et rum med en middelreflektans på 0,5. Jo dybere et rum er, jo større betydning får reflektansen af rummets betydende flader. (SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger, Johnsen, K. & Christoffersen L., 2008)
 
Hvis farverne i en bygning ændres, bør de nye farver på vægge mv. være mindst lige så lyse, som det var forudsat ved projekteringen af belysningsanlægget. Alternativt skal eventuel styring efter dagslysniveauet i det fri indreguleres på ny.

 

Relaterede emner: